13.7.09

 

Kuluttaja-asiaa 2 (halal).

" Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
15. syyskuuta 2008
P-4932/08
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Janusz Wojciechowski (UEN) komissiolle

Aihe: Tainnuttamatta teurastetuista eläimistä saadun lihan merkinnät
Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (…) annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002(1) 16 artiklassa säädetään, että elintarvikkeiden merkinnät, mainonta ja esillepano (…) sekä tiedot, joita niistä annetaan millä tahansa tavalla, eivät saa johtaa kuluttajia harhaan.

Direktiivin 93/119/EY(2) säännösten mukaan uskonnolliseen rituaaliin kuuluvissa teurastusmenettelyissä voidaan poiketa ennen teurastusta tapahtuvan tainnuttamisen velvoitteesta, kun teurastus tapahtuu teurastamossa.

Tällä hetkellä kuluttajan on mahdotonta olla varma siitä, missä olosuhteissa teurastus on tapahtunut, hänen uskontonsa rituaalin vaiko direktiivin 93/119/EY säännösten mukaisesti, ja näin ollen siitä, kenen hyvinvointia teurastamossa on suojeltu.

Uskonnollisilla ja ei-uskonnollisilla kuluttajilla olisi oltava oikeus saada tarkkaa tietoa siitä, mikä on heidän ostamansa lihan alkuperä. Ongelmasta on tulossa yhä tärkeämpi, kun otetaan huomioon nykyinen lihakaupan kehitys, erityisesti Ranskassa ja Belgiassa, missä esimerkiksi 80 prosenttia teurastetuista lampaista on teurastettu uskonnollisen rituaalin mukaisesti, vaikka ne päätyvät ei-uskonnollisille asiakkaille. Samanlainen tilanne ilmenee säännöllisesti naudan takaneljännesten ja teurasjätteiden suhteen, jotka tuotetaan kosher-rituaalin mukaisesti ja lähetetään takaisin ”normaaleille” markkinoille, ei-juutalaisille asiakkaille, antamatta potentiaalisille asiakkaille tästä mitään tietoa.

Katsooko komissio, että teurastustavasta annettavien selvien tietojen puuttuminen on sopusoinnussa elintarvikehygieniaa koskevassa vuoden 2004 lainsäädännössä ilmaistun ”maatilalta ruokapöytään” ‑lähestymistavan kanssa?

Aikooko komissio tehdä merkinnöistä pakollisia, jotta kuluttajat voisivat tietää, onko liha peräisin eläimestä, joka on tainnutettu ennen teurastusta, vai ei?

(1) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(2) EYVL L 340, 31.12.1993, s. 21. "


---

Komission vastauksia ( 1 2 ) ei ole jostain syystä suomennettu, mutta niissä on selkeä linja:

Euroopan komission mukaan sillä ei ole toimivaltaa uskonnollisissa asioissa. Sen mielestä tärkeintä on uskonnon vapaus. Jos uskonto määrää jostain asiasta, komissio ei voi tehdä mitään.
Vähemmän tärkeitä asioita ovat kuluttajan oikeudet ja eläinten hyvinvointi.

---
Oma vastaus kysymykseen on, että totta kai kuluttajan pitää tietää lihan alkuperä.
Jos kuluttaja ideologisesta tai periaatesyystä ei halua rituaaliteurastettua lihaa, niin hänellä on siihen täysi oikeus.

Suomen perustuslain (731/1999) 11 §:n mukaan:
""Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.""

Oma tulkinta on, että islamin oppien mukaan rituaaliteurastetun lihan syöminen kuuluu islaminuskoon ja on sen vuoksi perustuslaissa mainittua uskonnon harjoittamista.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Tilaa Blogitekstit [Atom]